menu

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LASKOO – HAPPY WALLS

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
 
Algemene Voorwaarden : Deze algemene voorwaarden van Laskoo;
Fotografisch werk : fotografisch werk in de zin van artikel 10 lid 1 sub 9 van de 
  Auteurswet 1912 of andere werken die hiermee op één lijn
  kunnen worden gesteld;
Happy Wall : wandvullende (foto-)grafische afbeelding;
Laskoo : De heer P. Trimbos h.o.d.n. Laskoo, gevestigd te (2728 EZ) 
  Zoetermeer aan de Marotplan 78, ingeschreven in het 
  Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
  60454318, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden in 
  de zin van artikel 6:231 BW;
Opdracht : de in onderling overleg tussen Partijen te bepalen 
  werkzaamheden die door Laskoo verricht moeten worden en de 
  voorwaarden waaronder dit moet gebeuren;
Opdrachtgever : iedere partij die een Overeenkomst met Laskoo aangaat of een 
offerte aanvraagt bij Laskoo, tevens wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW;
Overeenkomst : elke overeenkomst betreffende de levering van producten en/of 
  diensten tussen Partijen met inbegrip van elke wijziging en 
  aanvulling daarop;
Partijen : Laskoo en Opdrachtgever.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Partijen, voor over van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Door het bevestigen van een opdracht aan Laskoo, verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ermee akkoord te gaan. 
2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 

Artikel 3 Offertes en tarieven

3.1 Offertes van Laskoo zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft aangeleverd. De door Laskoo gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Laskoo is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Laskoo werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. 
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Laskoo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 Alle door Laskoo genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. 
3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht 

4.1 Laskoo voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Opdrachtgever is gehouden om Laskoo tijdig alle documenten, informatie en contacten te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
4.2 Voor zover voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft Laskoo het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Indien Partijen voor afronding van de werkzaamheden een bepaalde termijn zijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. 
4.4 Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht, brengt Laskoo de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit in overleg met Opdrachtgever als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening, te vermeerderen met de eventuele extra kosten voor wijziging van de Opdracht. 
 

Artikel 5 Levering

5.1 De levering bestaat uit het aanbrengen van de Happy Wall. Het door Laskoo geproduceerde beeldmateriaal wordt niet aan Opdrachtgever geleverd. Het nabestellen van beeldmateriaal is mogelijk. Laskoo zal daarvoor een aparte prijsopgaaf/offerte opstellen.
5.2 Voordat de Happy Wall wordt geproduceerd, krijgt Opdrachtgever de gelegenheid het betreffende beeldmateriaal te controleren. Na goedkeuring door Opdrachtgever zal de Happy Wall worden geproduceerd en aangebracht.
 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Laskoo is gerechtigd een voorschot van 50% van het factuurbedrag in rekening te brengen. Wanneer een dergelijk vooruitbetaling is bedongen, kan Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Opdracht, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Laskoo is gewezen op de te late betaling en Laskoo aan Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 

Artikel 7 Onderzoek, reclames en klachten

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten binnen twee weken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Laskoo, nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. 
7.2 Na het (deels) aanbrengen van de Happy Wall kan er niet over het (Foto-)grafische werk worden gereclameerd. Het laten aanbrengen van de Happy Wall houdt de aanvaarding van het (Foto-)grafische werk in. Opdrachtgever krijgt voordat het (Foto-)grafische werk wordt gefabriceerd tot een Happy Wall en wordt aangebracht, voldoende de gelegenheid om het te controleren op eventuele onvolkomenheden. 
 

Artikel 8 Annulering en opschorting

8.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, op welk moment dan ook, dan heeft Laskoo recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
8.2 Laskoo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst Laskoo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Laskoo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8.3 Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever het vervaardigde (Foto-)grafische werk niet wenst te gebruiken voor een Happy Wall. Laskoo zal dan enkel de werkzaamheden/kosten ter vervaardiging en aanbrengen van een Happy Wall in mindering brengen op de factuur. 
 

Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

9.1 Als Laskoo aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
9.2 Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Laskoo de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.
 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Voor aanvaarde opdrachten heeft Laskoo een inspanningsverplichting. Indien Laskoo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Laskoo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Laskoo is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3 Laskoo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laskoo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Laskoo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. Laskoo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 Als Laskoo aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Laskoo in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laskoo of zijn leidinggevende of ondergeschikten.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart Laskoo of door Laskoo bij de Opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht
 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen Partijen ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.2 Is Laskoo op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel factureren. Opdrachtgever voldoet deze facturatie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.
 

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Het auteursrecht op de (Foto-)grafische werken berust bij Laskoo.
13.2 Laskoo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Laskoo heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
13.3 Toestemming voor gebruik van een (Foto-)grafisch werk wordt uitsluitend verleend in de vorm van een licentie zoals omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of factuur.
13.4 Elk gebruik van een (Foto-)grafisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Laskoo. 
13.5 Bij inbreuk komt Laskoo een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Laskoo gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op elke Opdracht tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Elk geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van de Algemene Voorwaarden en de rechtsbetrekking tussen Laskoo en Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.